INTERMEDIATE MEETING – Warsaw, 20-22 September 2018

The next Intermediate Meeting of the FBE will take place in Warsaw from the 19th to the 21st of September, 2018.

Registration will be available soon.

The topic of the Congress will be “The right to privacy in a digital age,” and there will be three panels:

 1st. panel 

European challenges in data protection

Panel concentrated on data protection issues from European perspective and experience current issues concerning application of GDPR

 

2nd. Panel

Governments and limitations of privacy

Panel concentrated on issues related to privacy limitations by the state, and state related use and misuse of personal data

 

3rd. Panel

Use and misuse of personal data and horizontal protection against violations of privacy

Panel concentrated on issues related to use and misuse of personal data by private parties, practice and regulations in this respect

Election of the Presidency for 2018-2019

The FBE’s General Assembly on May 19th, 2018 has elected the new Presidency for the year 2018-2019.

Michele Lucherini (IT – Lucca) is the new President; Silvia Giménez-Salinas Colomer (ES – Barcelona), the first Vice President; Dominique Attias (FR – Paris), the second Vice President; Monique Stengel (FR – Paris) is the new Treasurer; Charles Kaufhold (Luxembourg), the General Secretary.

Special thanks to the Secretaries Marta Cuadrada and Philippe Loew; to the out-coming President, Sara Chandler and the out-coming Treasurer, Christoph Munz.

A special recognition to Izabela Konopacka (PL – Wroclaw), for her commitment in the FBE.

NAPOLI, 2018, march 16th – “Right and Freedom. The role and challenges of the lawyer in the society of the third millennium. Toward a new Manifesto di Napoli of the advocacy”

The Ordine di Avvocati di Napoli held a very successful international meeting on several topics of particular interest under the title: “Right and Freedom. The role and challenges of the lawyer in the society of the third millennium. Toward a new Manifesto di Napoli dell’avvocatura”.

Members of the FBE spoke, including Yves Oschinsky (Past President), Sara Chandler (President), Michele Lucherini (VicePresident) and Iza Konopacka (President New Technologies Commission).

The second  Manifesto di Napoli of the Lawyers was drafted at that meeting, then approved by the FBE general meeting in Bologna in May 2018.

Thanks to Michel Benichou, Luis Martì Mingarro, Aldo Bulgarelli and Alessandro Senatore.

Michele Lucherini gave a report on the European Statute of Lawyers and Bars.

FBE & Barcelona Bar – Festivities of San Raimon de Penyafort, 2018, February 23rd

The annual Festivities of San Raimon de Penyafort always include a morning workshop: the Trobades in memory of Jaques Henry that is run by the Barcelona Bar for the FBE.

The scientific program was about “TRADE SECRETS: PROTECTION AND ENFORCEABILITY”.

Speakers included lawyers from the USA, Sud America, Asia and all over Europe. President Sara Chandler introduced the theme “Trade Secrets”.

The EU Directive which is being introduced will give greater protection.

JOINT MEETING FBE and CCBE – Brussels 25 january 2018

On 25 January the Presidency of the FBE met, for the second time, with the new Presidency of the CCBE.

This meeting is now a regular event in the calendars of both organisations. In addition to a useful exchange of views, the FBE expressed support for the CCBE initiative on the draft Code for the Profession of European Lawyer.

It was agreed to hold a joint congress in September 2019 in Lisbon about “Self regulation”.

CCBE and FBE Joint Statement on the Rule of Law

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) represents national European bars and law societies in their common interests before European and other international institutions.  CCBE membership includes the bars and law societies of 45 countries from the European Union, the European Economic Area, and wider Europe. 

The Federation of European Bars (FBE) represents local bars and law societies in their common interests. FBE membership includes local bars and law societies of 47 Council of Europe member states.

The CCBE and the FBE focus on rule of law issues and promote the rule of law. This requires an independent judiciary which is free from undue political interference, guaranteed access to justice and fair trial procedures. The right of access to an independent court is one of the primary elements underpinning the legal systems of states. 

The rule of law is one of the common values upon which the European Union is founded. It is enshrined in Article 2 of the Treaty on European Union. Respect for the rule of law ensures trust in each other’s judicial systems and enables judges and practitioners to cooperate and trust each other across borders. This principle of mutual trust has contributed a great deal to the EU integration process. 

The mutual trust is of fundamental importance in the construction of a European Union Area of Freedom, Security and Justice that includes judicial cooperation in criminal matters based on mutual recognition of judicial decisions. The CCBE and the FBE are aware of how threats to the rule of law have real implications on this mutual trust.  

In 2017 the CCBE and the FBE communicated to President Andrzej Duda of Poland that violating or threatening the autonomy and independence of courts is not only an internal problem for Poland. It has consequences for the international legal community, as well as directly impacting the application of European Union law.  

In this respect, the CCBE and the FBE are following recent developments whereby the Irish High Court has asked the Court of Justice of the European Union to rule on whether the changes to Poland’s judiciary undermines its independence and jeopardises cooperation between Members States on the European Arrest Warrant. The question has been referred to the Court of Justice as the fundamental right to a fair trial cannot be guaranteed in Poland due to its system of justice no longer operating under the rule of law.   

The European Arrest Warrant Framework Decision of June 2002 was the first example of a mutual recognition instrument in criminal law matters.  The conclusions of the Tampere European Council in October 1999 recognised mutual recognition based on mutual trust as the cornerstone of judicial cooperation within the European Union.  Today, we are seeing how violations of the rule of law can have a real impact upon mutual trust, and as a consequence the principle of mutual recognition and judicial cooperation.     

Independent justice systems are essential in upholding the rule of law and ensuring confidence and trust in judicial systems. Without this confidence and trust the principle of mutual recognition as the basis for judicial cooperation will no longer function.  The CCBE and the FBE urge that all measures are taken to ensure the existence of an independent judiciary free from undue political interference, to ensure access to justice and fair trial procedures and to ensure respect for the rule of law. 

***

Wspólne oświadczenie CCBE i FBE w sprawie praworządności i zasady wzajemnego uznawania orzeczeń.

 Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE to organizacja, która troszcząc się o wspólne interesy prawników reprezentuje europejskie krajowe samorządy i stowarzyszenia prawnicze przed europejskimi i innymi instytucjami międzynarodowymi. Do CCBE należą samorządy i stowarzyszenia prawnicze z 45 krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i pozostałych krajów w Europie.

Federacja Adwokatur Europejskich FBE to organizacja, która troszcząc się o wspólne interesy prawników reprezentuje lokalne samorządy i stowarzyszenia prawnicze. Do FBE należą lokalne samorządy i stowarzyszenia prawnicze z 47 państw członkowskich Rady Europy.

W swojej działalności CCBE i FBE koncentrują się na kwestiach praworządności i promują jej zachowywanie. Praworządność wymaga istnienia niezależnego wymiaru sprawiedliwości, który byłby wolny od nadmiernej ingerencji polityków, oraz gwarancji dostępu do wymiaru sprawiedliwości i rzetelnego procesu sądowego. Prawo dostępu do niezależnego sądu jest jednym z podstawowych filarów systemów prawnych państw.

Stosownie do art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, praworządność stanowi jedną ze wspólnych wartości, na których opiera się Unia Europejska. Poszanowanie praworządności zapewnia zaufanie do wymiaru sprawiedliwości innych krajów i pozwala sędziom oraz pozostałym praktykom zawodu współpracować ze sobą i obdarzać się wzajemnym zaufaniem, które wykracza poza granice rodzimego kraju. Zasada wzajemnego zaufania w znacznym stopniu przyczyniła się do procesu integracji Unii Europejskiej.

Wzajemne zaufanie ma fundamentalne znaczenie w tworzeniu Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE), która obejmuje współpracę sądową w sprawach karnych zasadzoną na wzajemnym uznawaniu orzeczeń sądowych. CCBE i FBE są świadome konsekwencji, jakie dla wzajemnego zaufania mogą mieć okoliczności, w których praworządność zostaje zagrożona.

W 2017 roku CCBE i FBE zwróciły uwagę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy na fakt, że sytuacja, w której naruszone lub podważone zostają autonomia i niezawisłość sądów nie stanowi wyłącznie wewnętrznego problemu Polski. Ma ona również konsekwencje dla międzynarodowej wspólnoty prawniczej i bezpośrednio wpływa na stosowanie prawa Unii Europejskiej.

Stosownie, CCBE i FBE przyglądają się ostatnim wydarzeniom, kiedy to irlandzki Sąd Najwyższy wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wydanie orzeczenia, czy zmiany w polskim systemie sądowniczym skutkują naruszeniem niezależności sądów i wystawiają na szwank współpracę państw członkowskich w zakresie europejskiego nakazu aresztowania. Wniosek został skierowany do Trybunału Sprawiedliwości ze względu na fakt, że w Polsce nie jest gwarantowane fundamentalne prawo do rzetelnego procesu sądowego, gdyż polski wymiar sprawiedliwości nie funkcjonuje już w oparciu o zasadę praworządności.

Decyzja ramowa Rady z czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania stanowiła pierwszy przykład dokumentu dot. wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych w sprawach karnych. We wnioskach z posiedzenia Rady Europejskiej w Tampere w października 1999 r. określono zasadę wzajemnego uznawania jako podstawę współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości w ramach Unii Europejskiej. Obecnie widzimy w jaki sposób sytuacje naruszenia praworządności mogą mieć realny wpływ na wzajemne zaufanie i, w konsekwencji, na zasadę wzajemnego uznawania orzeczeń i współpracę sądową.

Niezależne systemy sprawiedliwości są niezbędne do utrzymania praworządności i zapewnienia zaufania i pewności w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości. Bez tego zaufania i pewności zasada wzajemnego uznawania, na której opiera się współpraca sądowa, nie będzie już miała zastosowania. CCBE i FBE wzywają do podjęcia wszelkich działań koniecznych do zapewnienia istnienia niezależnego wymiaru sprawiedliwości, wolnego od nadmiernej ingerencji polityków, do zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości i rzetelnego procesu sądowego, a także do zapewnienia poszanowania praworządności.

 

Opening of the legal year – Milano 2018

The opening of the Milan legal year was held on 27 January and the formal ceremonies were attended by Michele Lucherini (FBE Vice President) and Sara Chandler (FBE President) and Iza Konopacka (FBE New Technology Commission President).

A conference on Artificial Intelligence was held on 26 January and speakers included Sara Chandler and Iza Kopopacka. There was concern raised about AI and how it might reduce the job opportunities for young lawyers, however it is clear that there are algorithms which are already assisting lawyers in devising quicker and cheaper legal services. There was discussion of how AI might also replace judges and this was seen as highly controversial.

A message from the president

Program of the Presidency

 

Principles of European legal culture.

The community of European lawyers and the FBE affirm and support the culture of peace, freedom, equality, firm respect for human rights, democracy, mutual respect and diversity and peculiarities; the progress of civilization, the rule of law.

European legal culture is both a legacy and a perspective for the intellectual community, of which the lawyers gathered here are part.

 

Mission and synergy FBE – CCBE.

The European Bars Federations is open to all Bars (local, regional, national) from States member of the Council of Europe (47).

There is a steadily growing appreciation for the work of the FBE and the lawyers represented are over a million.

The FBE is therefore a federation with an origin by Bars and shares this nature with the CCBE, which gathers the National Councils and has, as a demographic base, the European Union and the European economic area.

The view of FBE and CCBE (based on Bars) makes them general and non-sectoral institutions of the European legal community.

This premise is valid for enhancing the commitment to reinforce the synergy between the European legal institutions (FBE – CCBE).

This was an established principle at the time of my candidacy for the second vice-presidency and today the commitment is reaffirmed, acknowledging the progress made by the Presidencies of both the aforementioned institutions.

In January 2017 and January 2018 the Presidencies of FBE and CCBE met freely and voluntarily to strengthen mutual coordination.

In 2019 the FBE and CCBE congresses (or rather the FBE and CCBE congress) will be held together in Lisbon, Portugal and the issue on “self-regulation” will be unique and joint.

The synergy will become more tangible.

 

Lawyers’ autonomy. Independence of judges.

Recently the FBE has been called to defend the autonomy of the lawyer and the independence of the judiciary also in the European sphere. The FBE has committed itself to reaffirming and persuading that these principles are indispensable foundations for any political force in order to preserve the democratic order and the closeness of peoples to their respective states.

We support the work of the CCBE for a European Convention on the profession of lawyer. and to support the affirmation of the aforementioned principles in constitutional status.

 

Work and organisation of commissions.

The FBE expresses itself concretely through the work of its commissions, which obtain appreciated and shared results.

The meeting of the Presidents of the Commissions with the Presidency of the FBE and the report of the Presidents of the Commissions to the General Assembly represent the moments of coordination and mutual exchange.

The good work of the commissions is conditioned by the continuity and effectiveness of the presence of the Bars and of the individual lawyers involved in the commissions themselves.

Continuous “maintenance work” by respective presidents is essential.

It will be the task of this Presidency to solicit the adjustment of the commissions with this specific purpose.

 

International legal education.

Today’s legal culture can only be international, and we must tend to make it available to a greater number of colleagues.

The importance of sharing the contents examined and debated during the Congresses at local level is emphasised, in order to further spread this culture.

The FBE has recently participated in several training events organised locally by member bars to study and disseminate knowledge of the law of other states, with reference to the topics of study.

This commitment will be strengthened and all the orders will be supported in order to organise symposia in which the topics are examined also at international level.

The Presidency of the FBE will be an assistance to facilitate the participation of foreign speakers.

As a further aspect of this commitment, FBE keep on spreading European legal culture in the regions that have less enthusiasm to the internationalisation of legal knowledge.

As part of the training, we will have to start learning about, studying and improving the technologies of the “Artificial Intelligence” that should not be demonised but aimed at establishing a concrete aid for the judge and lawyers.

In conclusion, I would like to recite a list of the points to which the FBE abides and aspires.

 • Sharing the founding principles of European legal culture.
 • Effective involvement of the largest number of nations.
 • Synergy with CCBE.
 • Sharing the commitments of the FBE Presidency with the Presidents of the Commissions.
 • Support for the Bars that have joined most recently, so that they can immediately express the maximum contribution.
 • Support for international training at individual Bar

European legal thought must be valued according to the founding principles and respect for the peculiarities, as the concept of federation imposes.

I thank you and I thank the previous FBE Presidents because they have given us a vital, well-organised Federation with a strong sense of belonging.

Good job everyone.

 

Michele Lucherini

President of the European Bars Federation

FBE International Young Lawyers’ Human Rights Oratory Competition – Poznan, 29-30 June 2018

WHERE?

In Poznań, Poland

 

WHEN?

29-30 June 2018

 

WHO?

Lawyers and law students under 30 years of age

 

WHY?

The Competition is a great opportunity to:

 • practice and improve oratory skills
 • learn to present a case to an international audience of lawyers
 • develop legal English and general oral English skills
 • meet with lawyers from jurisdiction across Europe
 • see Poznań

 

THE ORGANIZATION

The Competition is organized by the Human Rights&Freedom Commission of the European Bars Federation (FBE) and will be hosted by the Poznań Bar.

 

WHAT YOU WILL DO

Prepare a 10 minutes speech on: “Declaration of Human Rights” to be presented to an International Jury in Poznań with other participants from different country.

If selected amongst the four best contestants, defend a position against an opponent on another topic the following day.

 

HOW TO APPLY

Applications should be approved by their Bar Association. Please contact your Bar and send your application to the relevant person.