FBE & Barcelona Bar – Festivities of San Raimon de Penyafort, 2018, February 23rd

The annual Festivities of San Raimon de Penyafort always include a morning workshop: the Trobades in memory of Jaques Henry that is run by the Barcelona Bar for the FBE.

The scientific program was about “TRADE SECRETS: PROTECTION AND ENFORCEABILITY”.

Speakers included lawyers from the USA, Sud America, Asia and all over Europe. President Sara Chandler introduced the theme “Trade Secrets”.

The EU Directive which is being introduced will give greater protection.

JOINT MEETING FBE and CCBE – Brussels 25 january 2018

On 25 January the Presidency of the FBE met, for the second time, with the new Presidency of the CCBE.

This meeting is now a regular event in the calendars of both organisations. In addition to a useful exchange of views, the FBE expressed support for the CCBE initiative on the draft Code for the Profession of European Lawyer.

It was agreed to hold a joint congress in September 2019 in Lisbon about “Self regulation”.

CCBE and FBE Joint Statement on the Rule of Law

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) represents national European bars and law societies in their common interests before European and other international institutions.  CCBE membership includes the bars and law societies of 45 countries from the European Union, the European Economic Area, and wider Europe. 

The Federation of European Bars (FBE) represents local bars and law societies in their common interests. FBE membership includes local bars and law societies of 47 Council of Europe member states.

The CCBE and the FBE focus on rule of law issues and promote the rule of law. This requires an independent judiciary which is free from undue political interference, guaranteed access to justice and fair trial procedures. The right of access to an independent court is one of the primary elements underpinning the legal systems of states. 

The rule of law is one of the common values upon which the European Union is founded. It is enshrined in Article 2 of the Treaty on European Union. Respect for the rule of law ensures trust in each other’s judicial systems and enables judges and practitioners to cooperate and trust each other across borders. This principle of mutual trust has contributed a great deal to the EU integration process. 

The mutual trust is of fundamental importance in the construction of a European Union Area of Freedom, Security and Justice that includes judicial cooperation in criminal matters based on mutual recognition of judicial decisions. The CCBE and the FBE are aware of how threats to the rule of law have real implications on this mutual trust.  

In 2017 the CCBE and the FBE communicated to President Andrzej Duda of Poland that violating or threatening the autonomy and independence of courts is not only an internal problem for Poland. It has consequences for the international legal community, as well as directly impacting the application of European Union law.  

In this respect, the CCBE and the FBE are following recent developments whereby the Irish High Court has asked the Court of Justice of the European Union to rule on whether the changes to Poland’s judiciary undermines its independence and jeopardises cooperation between Members States on the European Arrest Warrant. The question has been referred to the Court of Justice as the fundamental right to a fair trial cannot be guaranteed in Poland due to its system of justice no longer operating under the rule of law.   

The European Arrest Warrant Framework Decision of June 2002 was the first example of a mutual recognition instrument in criminal law matters.  The conclusions of the Tampere European Council in October 1999 recognised mutual recognition based on mutual trust as the cornerstone of judicial cooperation within the European Union.  Today, we are seeing how violations of the rule of law can have a real impact upon mutual trust, and as a consequence the principle of mutual recognition and judicial cooperation.     

Independent justice systems are essential in upholding the rule of law and ensuring confidence and trust in judicial systems. Without this confidence and trust the principle of mutual recognition as the basis for judicial cooperation will no longer function.  The CCBE and the FBE urge that all measures are taken to ensure the existence of an independent judiciary free from undue political interference, to ensure access to justice and fair trial procedures and to ensure respect for the rule of law. 

***

Wspólne oświadczenie CCBE i FBE w sprawie praworządności i zasady wzajemnego uznawania orzeczeń.

 Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE to organizacja, która troszcząc się o wspólne interesy prawników reprezentuje europejskie krajowe samorządy i stowarzyszenia prawnicze przed europejskimi i innymi instytucjami międzynarodowymi. Do CCBE należą samorządy i stowarzyszenia prawnicze z 45 krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i pozostałych krajów w Europie.

Federacja Adwokatur Europejskich FBE to organizacja, która troszcząc się o wspólne interesy prawników reprezentuje lokalne samorządy i stowarzyszenia prawnicze. Do FBE należą lokalne samorządy i stowarzyszenia prawnicze z 47 państw członkowskich Rady Europy.

W swojej działalności CCBE i FBE koncentrują się na kwestiach praworządności i promują jej zachowywanie. Praworządność wymaga istnienia niezależnego wymiaru sprawiedliwości, który byłby wolny od nadmiernej ingerencji polityków, oraz gwarancji dostępu do wymiaru sprawiedliwości i rzetelnego procesu sądowego. Prawo dostępu do niezależnego sądu jest jednym z podstawowych filarów systemów prawnych państw.

Stosownie do art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, praworządność stanowi jedną ze wspólnych wartości, na których opiera się Unia Europejska. Poszanowanie praworządności zapewnia zaufanie do wymiaru sprawiedliwości innych krajów i pozwala sędziom oraz pozostałym praktykom zawodu współpracować ze sobą i obdarzać się wzajemnym zaufaniem, które wykracza poza granice rodzimego kraju. Zasada wzajemnego zaufania w znacznym stopniu przyczyniła się do procesu integracji Unii Europejskiej.

Wzajemne zaufanie ma fundamentalne znaczenie w tworzeniu Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE), która obejmuje współpracę sądową w sprawach karnych zasadzoną na wzajemnym uznawaniu orzeczeń sądowych. CCBE i FBE są świadome konsekwencji, jakie dla wzajemnego zaufania mogą mieć okoliczności, w których praworządność zostaje zagrożona.

W 2017 roku CCBE i FBE zwróciły uwagę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy na fakt, że sytuacja, w której naruszone lub podważone zostają autonomia i niezawisłość sądów nie stanowi wyłącznie wewnętrznego problemu Polski. Ma ona również konsekwencje dla międzynarodowej wspólnoty prawniczej i bezpośrednio wpływa na stosowanie prawa Unii Europejskiej.

Stosownie, CCBE i FBE przyglądają się ostatnim wydarzeniom, kiedy to irlandzki Sąd Najwyższy wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wydanie orzeczenia, czy zmiany w polskim systemie sądowniczym skutkują naruszeniem niezależności sądów i wystawiają na szwank współpracę państw członkowskich w zakresie europejskiego nakazu aresztowania. Wniosek został skierowany do Trybunału Sprawiedliwości ze względu na fakt, że w Polsce nie jest gwarantowane fundamentalne prawo do rzetelnego procesu sądowego, gdyż polski wymiar sprawiedliwości nie funkcjonuje już w oparciu o zasadę praworządności.

Decyzja ramowa Rady z czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania stanowiła pierwszy przykład dokumentu dot. wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych w sprawach karnych. We wnioskach z posiedzenia Rady Europejskiej w Tampere w października 1999 r. określono zasadę wzajemnego uznawania jako podstawę współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości w ramach Unii Europejskiej. Obecnie widzimy w jaki sposób sytuacje naruszenia praworządności mogą mieć realny wpływ na wzajemne zaufanie i, w konsekwencji, na zasadę wzajemnego uznawania orzeczeń i współpracę sądową.

Niezależne systemy sprawiedliwości są niezbędne do utrzymania praworządności i zapewnienia zaufania i pewności w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości. Bez tego zaufania i pewności zasada wzajemnego uznawania, na której opiera się współpraca sądowa, nie będzie już miała zastosowania. CCBE i FBE wzywają do podjęcia wszelkich działań koniecznych do zapewnienia istnienia niezależnego wymiaru sprawiedliwości, wolnego od nadmiernej ingerencji polityków, do zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości i rzetelnego procesu sądowego, a także do zapewnienia poszanowania praworządności.

 

Opening of the legal year – Milano 2018

The opening of the Milan legal year was held on 27 January and the formal ceremonies were attended by Michele Lucherini (FBE Vice President) and Sara Chandler (FBE President) and Iza Konopacka (FBE New Technology Commission President).

A conference on Artificial Intelligence was held on 26 January and speakers included Sara Chandler and Iza Kopopacka. There was concern raised about AI and how it might reduce the job opportunities for young lawyers, however it is clear that there are algorithms which are already assisting lawyers in devising quicker and cheaper legal services. There was discussion of how AI might also replace judges and this was seen as highly controversial.

Resolution on the lack of recognition of any same-sex unions in Bulgaria – Bologna, 19.05.18

The General Assembly of the European Bars Federation (FBE) in Bologna 19 May 2018, which represents 250 member Bars of Europe and their 1 million member lawyers, expressed its grave concerns for the situation in Bulgaria in relation to the lack of recognition of any same-sex unions and the need to provide a high standard of protection against all forms of violence and discrimination against women.

In accordance with the FBE constant position and responsibility for protection of human rights of every single individual, any violation of the right to respect for private and family life is breaking the rules of Article 8 of the European Convention on Human Rights. 

FBE reminds that the ECtHR has established a positive obligation upon member states of Council of Europe to ensure a specific legal framework providing for the recognition and protection of same-sex unions.

Furthermore all forms of violence and discrimination against women have to be prevented, prosecuted and eliminated as it is foreseen by the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, signed in Istanbul in 2011 (Istanbul Convention).

 

REQUEST the Bulgarian authorities to establish a legal framework providing the recognition and the protection of same-sex unions.

SUPPORT the statement of the Supreme Bar Council of Bulgaria about the need of ratification of the Istanbul Convention.

REQUEST the Bulgarian authorities to ratify the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, signed in Istanbul in 2011 (Istanbul Convention).

Resolution on the intervention of the Romanian Intelligence Service in the Romanian Act of Justice – Bologna, 19.05.18

On May 19th, 2018, the General Assembly of the FBE, which represents 250 member bar associations and their 1 million member lawyers, has expressed its deep concern regarding the right of access of Romanian citizens to a free and independent court and about the situation of judges, prosecutors and lawyers from Romania, noting that there is an interference with the independence of judges, prosecutors, lawyers and the administration of justice due to the intervention of Romanian Intelligence Service Information in the work of judges and prosecutors through the conclusion of the protocols of cooperation between the secret service and the Superior Council of Magistrates, the Judicial Inspection, the High Court of Cassation and Justice, the Court of Appeal and the General Prosecutor’s Office.

We call upon the justice organisations to cease the secret Protocols and to restore independence of the judicial system by destroying also secret Protcols and the respect the right of Roumanian cityzens to a fair trial.

Resolution of the Human Rights Commission on Human Rights in Turkey – Bologna, 19.05.18

The General Assembly of the European Bars Federation (FBE) in Bologna 19 May 2018, which represents 250 member Bars of Europe and their 1 million member lawyers, expressed its grave concerns for the situation judges, lawyers and journalists in Turkey.

In accordance with the FBE previous and constant position we call upon an end to arbitrary arrest, detention, and prosecution of judges, lawyers and journalists.

We call for an end to the use of torture and ill treatment by state officials and the investigation of such crimes.

We demand the protection of independence of the legal and journalism professions in Turkey, and the respect for human rights of judges, lawyers and journalists.

Résolution relative au « Projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 » – Ragusa, 14.04.18

La Fédération des barreaux d’Europe, réunie à Ragusa, le 14 avril 2018 dans le cadre des Assises des barreaux de la Méditerranée, a adopté la résolution qui suit :

La Fédération des barreaux d’Europe partage les préoccupations des barreaux de France et d’outre-mer et de leurs instances représentatives, relatives au projet de loi de programmation pour la Justice devant prochainement être présenté en conseil des ministres.  

 Elle dénonce avec eux un projet inscrit dans un large mouvement de déjudiciarisation fondé sur des seules préoccupations comptables qui aboutissent à éloigner les citoyens de leurs juges et à fermer des juridictions.

Elle s’oppose aux atteintes aux libertés individuelles, aux droits des victimes et aux droits de la défense, que porte ce projet de loi,

Elle constate avec regret la création d’une justice privée confiée à des legal tech,

Elle regrette qu’il soit porté atteinte à l’indépendance de la magistrature par la suppression des tribunaux d’instance,

Elle se félicite de la mobilisation des avocats et magistrats français.

Elle soutient les positions actuellement tenues par les barreaux français et leurs instances représentatives,

Résolution relative à l’aide juridictionnelle au Liban – Ragusa, 14.04.18

La Fédération des Barreaux d’Europe, réunissant plus de 200 barreaux d’Europe et comptant plus de 800.000 avocats, réunie du 12 au 14 avril 2018 en Sicile à Ragusa à l’occasion des Assises de la Méditerranée,

Préoccupée par la grave crise engendrée par l’afflux de réfugiés syriens au Liban, constate que le système judiciaire libanais est mis à mal dès lors que le barreau de Beyrouth est placé dans l’impossibilité de faire face aux milliers de demandes d’accès au droit et à la justice de ces populations vulnérables, dans le cadre de l’aide juridictionnelle

Rappelle les valeurs fondamentales des droits de l’homme et du libre accès à la justice dans un Etat de droit.

Invite les autorités et institutions étatiques libanaises à remplir leurs obligations au titre de l’aide juridictionnelle.

Manifeste son total soutien et sa mobilisation en faveur du barreau de Beyrouth.

Invite ses barreaux membres à intervenir auprès de leurs autorités politiques respectives en vue de se rapprocher à cet égard de leurs homologues libanais .