NAPOLI, 16 de marzo 2018 – “Derecho y libertad”. El papel y los desafíos del abogado en la sociedad del tercer milenio. Hacia un nuevo Manifiesto di Napoli de los abogados “

El Ordine degli Avvocati di Napoli celebró una reunión internacional muy exitosa sobre varios temas de particular interés bajo el título: “Derecho y libertad. El papel y los desafíos del abogado en la sociedad del tercer milenio. Hacia un nuevo Manifiesto di Napoli de l’abogatia “.

Los miembros de la FBE hablaron, incluidos Yves Oschinsky (ex presidente), Sara Chandler (presidente), Michele Lucherini (vicepresidente) e Iza Konopacka (presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías).

El segundo manifiesto de Nápoles fue redactado en esa reunión, luego fue aprobado por la reunión de FBE en Bolonia en mayo de 2018.

Gracias a Michel Benichou, Luis Martì Mingarro, Aldo Bulgarelli y Alessandro Senatore.

Michele Lucherini dio un informe sobre el Estatuto Europeo de Abogados y Bares.

FBE & Ilustre Colegio Abogatia de Barcelona – Fiestas de San Raimon de Penyafort, 23 de febrero 2018

Las Fiestas anuales de San Raimon de Penyafort siempre incluyen un taller matutino: las Trobades en memoria de Jaques Henry que dirige el Bar de Barcelona para el FBE.

El programa científico fue “SECRETOS COMERCIALES: PROTECCIÓN Y EJECUCIÓN”.

Los oradores incluyeron abogados de los Estados Unidos, América del Sur, Asia y toda Europa. La presidenta Sara Chandler presentó el tema “Secretos comerciales”.

La Directiva de la UE que se introducirá dará una mayor protección.

REUNIÓN CONJUNTA FBE y CCBE – Bruselas el 25 de enero de 2018

El 25 de enero, la Presidencia de la FBE se reunió por segunda vez con la nueva Presidencia de CCBE.

Esta reunión ahora es un evento regular en los calendarios de ambas organizaciones. Además de un útil intercambio de puntos de vista, la FBE expresó su apoyo a la iniciativa de CCBE sobre el proyecto de Código para la profesión de abogado europeo.

Se acordó celebrar un congreso conjunto en septiembre de 2019 en Lisboa sobre “Autorregulación”

CCBE and FBE Joint Statement on the Rule of Law

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) represents national European bars and law societies in their common interests before European and other international institutions.  CCBE membership includes the bars and law societies of 45 countries from the European Union, the European Economic Area, and wider Europe. 

The Federation of European Bars (FBE) represents local bars and law societies in their common interests. FBE membership includes local bars and law societies of 47 Council of Europe member states.

The CCBE and the FBE focus on rule of law issues and promote the rule of law. This requires an independent judiciary which is free from undue political interference, guaranteed access to justice and fair trial procedures. The right of access to an independent court is one of the primary elements underpinning the legal systems of states. 

The rule of law is one of the common values upon which the European Union is founded. It is enshrined in Article 2 of the Treaty on European Union. Respect for the rule of law ensures trust in each other’s judicial systems and enables judges and practitioners to cooperate and trust each other across borders. This principle of mutual trust has contributed a great deal to the EU integration process. 

The mutual trust is of fundamental importance in the construction of a European Union Area of Freedom, Security and Justice that includes judicial cooperation in criminal matters based on mutual recognition of judicial decisions. The CCBE and the FBE are aware of how threats to the rule of law have real implications on this mutual trust.  

In 2017 the CCBE and the FBE communicated to President Andrzej Duda of Poland that violating or threatening the autonomy and independence of courts is not only an internal problem for Poland. It has consequences for the international legal community, as well as directly impacting the application of European Union law.  

In this respect, the CCBE and the FBE are following recent developments whereby the Irish High Court has asked the Court of Justice of the European Union to rule on whether the changes to Poland’s judiciary undermines its independence and jeopardises cooperation between Members States on the European Arrest Warrant. The question has been referred to the Court of Justice as the fundamental right to a fair trial cannot be guaranteed in Poland due to its system of justice no longer operating under the rule of law.   

The European Arrest Warrant Framework Decision of June 2002 was the first example of a mutual recognition instrument in criminal law matters.  The conclusions of the Tampere European Council in October 1999 recognised mutual recognition based on mutual trust as the cornerstone of judicial cooperation within the European Union.  Today, we are seeing how violations of the rule of law can have a real impact upon mutual trust, and as a consequence the principle of mutual recognition and judicial cooperation.     

Independent justice systems are essential in upholding the rule of law and ensuring confidence and trust in judicial systems. Without this confidence and trust the principle of mutual recognition as the basis for judicial cooperation will no longer function.  The CCBE and the FBE urge that all measures are taken to ensure the existence of an independent judiciary free from undue political interference, to ensure access to justice and fair trial procedures and to ensure respect for the rule of law. 

***

Wspólne oświadczenie CCBE i FBE w sprawie praworządności i zasady wzajemnego uznawania orzeczeń.

 Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE to organizacja, która troszcząc się o wspólne interesy prawników reprezentuje europejskie krajowe samorządy i stowarzyszenia prawnicze przed europejskimi i innymi instytucjami międzynarodowymi. Do CCBE należą samorządy i stowarzyszenia prawnicze z 45 krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i pozostałych krajów w Europie.

Federacja Adwokatur Europejskich FBE to organizacja, która troszcząc się o wspólne interesy prawników reprezentuje lokalne samorządy i stowarzyszenia prawnicze. Do FBE należą lokalne samorządy i stowarzyszenia prawnicze z 47 państw członkowskich Rady Europy.

W swojej działalności CCBE i FBE koncentrują się na kwestiach praworządności i promują jej zachowywanie. Praworządność wymaga istnienia niezależnego wymiaru sprawiedliwości, który byłby wolny od nadmiernej ingerencji polityków, oraz gwarancji dostępu do wymiaru sprawiedliwości i rzetelnego procesu sądowego. Prawo dostępu do niezależnego sądu jest jednym z podstawowych filarów systemów prawnych państw.

Stosownie do art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, praworządność stanowi jedną ze wspólnych wartości, na których opiera się Unia Europejska. Poszanowanie praworządności zapewnia zaufanie do wymiaru sprawiedliwości innych krajów i pozwala sędziom oraz pozostałym praktykom zawodu współpracować ze sobą i obdarzać się wzajemnym zaufaniem, które wykracza poza granice rodzimego kraju. Zasada wzajemnego zaufania w znacznym stopniu przyczyniła się do procesu integracji Unii Europejskiej.

Wzajemne zaufanie ma fundamentalne znaczenie w tworzeniu Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE), która obejmuje współpracę sądową w sprawach karnych zasadzoną na wzajemnym uznawaniu orzeczeń sądowych. CCBE i FBE są świadome konsekwencji, jakie dla wzajemnego zaufania mogą mieć okoliczności, w których praworządność zostaje zagrożona.

W 2017 roku CCBE i FBE zwróciły uwagę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy na fakt, że sytuacja, w której naruszone lub podważone zostają autonomia i niezawisłość sądów nie stanowi wyłącznie wewnętrznego problemu Polski. Ma ona również konsekwencje dla międzynarodowej wspólnoty prawniczej i bezpośrednio wpływa na stosowanie prawa Unii Europejskiej.

Stosownie, CCBE i FBE przyglądają się ostatnim wydarzeniom, kiedy to irlandzki Sąd Najwyższy wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wydanie orzeczenia, czy zmiany w polskim systemie sądowniczym skutkują naruszeniem niezależności sądów i wystawiają na szwank współpracę państw członkowskich w zakresie europejskiego nakazu aresztowania. Wniosek został skierowany do Trybunału Sprawiedliwości ze względu na fakt, że w Polsce nie jest gwarantowane fundamentalne prawo do rzetelnego procesu sądowego, gdyż polski wymiar sprawiedliwości nie funkcjonuje już w oparciu o zasadę praworządności.

Decyzja ramowa Rady z czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania stanowiła pierwszy przykład dokumentu dot. wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych w sprawach karnych. We wnioskach z posiedzenia Rady Europejskiej w Tampere w października 1999 r. określono zasadę wzajemnego uznawania jako podstawę współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości w ramach Unii Europejskiej. Obecnie widzimy w jaki sposób sytuacje naruszenia praworządności mogą mieć realny wpływ na wzajemne zaufanie i, w konsekwencji, na zasadę wzajemnego uznawania orzeczeń i współpracę sądową.

Niezależne systemy sprawiedliwości są niezbędne do utrzymania praworządności i zapewnienia zaufania i pewności w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości. Bez tego zaufania i pewności zasada wzajemnego uznawania, na której opiera się współpraca sądowa, nie będzie już miała zastosowania. CCBE i FBE wzywają do podjęcia wszelkich działań koniecznych do zapewnienia istnienia niezależnego wymiaru sprawiedliwości, wolnego od nadmiernej ingerencji polityków, do zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości i rzetelnego procesu sądowego, a także do zapewnienia poszanowania praworządności.

 

Apertura del año legal de Milán 2018

La apertura del año legal de Milán se realizó el 27 de enero y las ceremonias formales contaron con la presencia de Michele Lucherini (vicepresidenta de FBE) y Sara Chandler (presidenta de FBE) e Iza Konopacka (presidenta de la Comisión de Nueva Tecnología de FBE). 

El 26 de enero se celebró una conferencia sobre Inteligencia Artificial y los oradores incluyeron a Sara Chandler e Iza Kopopacka. Hubo preocupación acerca de la IA y cómo podría reducir las oportunidades de trabajo para los abogados jóvenes, sin embargo, es claro que existen algoritmos que ya están ayudando a los abogados a idear servicios legales más rápidos y económicos. Hubo un debate sobre cómo la IA también podría reemplazar a los jueces y esto fue visto como altamente controvertido.

Resolucion sobre la falta de reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo en Bulgaria – Bologna, 19.05.18

La Asamblea General de la Federación de Colegios de Abogados de Europa (FBE) celebrada en Bolonia el 19 de mayo de 2018, que representa a 250 colegios de abogados y a su millón de abogados colegiados, expresó su profunda preocupación por la situación en Bulgaria en relación con la falta de reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo y la necesidad de proporcionar un nivel de protección elevado contra toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres.

De conformidad con la posición y responsabilidad constantes de la FBE en materia de protección de los derechos humanos de cualquier persona, toda violación del derecho a respetar la vida privada y familiar infringe las normas del Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. 

La FBE recuerda que la CEDH ha impuesto la obligación positiva sobre los Estados miembros del Consejo de Europa de garantizar un marco jurídico específico que reconozca y proteja las uniones entre personas del mismo sexo.

Del mismo modo, debe prevenirse, perseguirse y eliminarse cualquier forma de violencia y discriminación contra las mujeres, tal y como prevé el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, firmado en Estambul en 2011 (Convenio de Estambul).

 

SOLICITAMOS a las autoridades búlgaras que establezcan un marco jurídico que permita el reconocimiento y la protección de las uniones entre personas del mismo sexo.

APOYAMOS la declaración del Consejo Supremo del Colegio de Abogados de Bulgaria sobre la necesidad de ratificar el Convenio de Estambul.

SOLICITAMOS a las autoridades búlgaras que ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, firmado en Estambul en 2011 (Convenio de Estambul).

Resolucion sobre la intervencion del servicio de inteligencia rumano en el Acto de Justicia rumano – Bologna, 19.05.18

El 19 de mayo de 2018, la Asamblea General de la Federación de Colegios de Abogados de Europa (FBE), que representa a 250 colegios de abogados y a su millón de abogados colegiados, expresó su profunda preocupación por el derecho de acceso de los ciudadanos rumanos a un sistema judicial libre e independiente y sobre la situación de los jueces, fiscales y abogados de Rumanía, observando que hay una interferencia con la independencia de jueces, fiscales, abogados y la administración de justicia debido a la intervención del servicio de inteligencia rumano en el trabajo de jueces y fiscales a través de la celebración de protocolos de cooperación entre el servicio secreto y el Consejo Superior del Poder Judicial, el Servicio de Inspección Judicial, el Tribunal Superior de Casación y Justicia, el Tribunal de Apelación y la Fiscalía General.

Instamos a las organizaciones de justicia a que cesen los protocolos secretos y restauren la independencia del sistema judicial destruyendo también los protocolos secretos y respetando el derecho de los ciudadanos rumanos a un juicio justo.

Resolucion de la Comision de Derechos Humanos sobre los derechos humanos en Turquia – Bologna, 19.05.18

La Asamblea General de la Federación de Colegios de Abogados de Europa (FBE) celebrada en Bolonia el 19 de mayo de 2018, que representa a 250 colegios de abogados y a su millón de abogados colegiados, expresó su profunda preocupación por la situación de los jueces, abogados y periodistas en Turquía.

De conformidad con la posición previa y constante de la FBE, instamos a que se ponga fin al arresto, detención y persecución arbitrarios de jueces, abogados y periodistas.

Pedimos que cese el uso de la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades públicas y que se investiguen estos crímenes.

Pedimos que se proteja la independencia de las profesiones del ámbito jurídico y periodístico en Turquía, y se respeten los derechos humanos de jueces, abogados y periodistas.

Résolution relative au « Projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 » – Ragusa, 14.04.18

La Fédération des barreaux d’Europe, réunie à Ragusa, le 14 avril 2018 dans le cadre des Assises des barreaux de la Méditerranée, a adopté la résolution qui suit :

La Fédération des barreaux d’Europe partage les préoccupations des barreaux de France et d’outre-mer et de leurs instances représentatives, relatives au projet de loi de programmation pour la Justice devant prochainement être présenté en conseil des ministres.  

 Elle dénonce avec eux un projet inscrit dans un large mouvement de déjudiciarisation fondé sur des seules préoccupations comptables qui aboutissent à éloigner les citoyens de leurs juges et à fermer des juridictions.

Elle s’oppose aux atteintes aux libertés individuelles, aux droits des victimes et aux droits de la défense, que porte ce projet de loi,

Elle constate avec regret la création d’une justice privée confiée à des legal tech,

Elle regrette qu’il soit porté atteinte à l’indépendance de la magistrature par la suppression des tribunaux d’instance,

Elle se félicite de la mobilisation des avocats et magistrats français.

Elle soutient les positions actuellement tenues par les barreaux français et leurs instances représentatives,

Résolution relative à l’aide juridictionnelle au Liban – Ragusa, 14.04.18

La Fédération des Barreaux d’Europe, réunissant plus de 200 barreaux d’Europe et comptant plus de 800.000 avocats, réunie du 12 au 14 avril 2018 en Sicile à Ragusa à l’occasion des Assises de la Méditerranée,

Préoccupée par la grave crise engendrée par l’afflux de réfugiés syriens au Liban, constate que le système judiciaire libanais est mis à mal dès lors que le barreau de Beyrouth est placé dans l’impossibilité de faire face aux milliers de demandes d’accès au droit et à la justice de ces populations vulnérables, dans le cadre de l’aide juridictionnelle

Rappelle les valeurs fondamentales des droits de l’homme et du libre accès à la justice dans un Etat de droit.

Invite les autorités et institutions étatiques libanaises à remplir leurs obligations au titre de l’aide juridictionnelle.

Manifeste son total soutien et sa mobilisation en faveur du barreau de Beyrouth.

Invite ses barreaux membres à intervenir auprès de leurs autorités politiques respectives en vue de se rapprocher à cet égard de leurs homologues libanais .