Napoli, 16 marzo 2018 – “Diritto e Libertà. Il ruolo e le sfide dell’avvocato nella società del terzo millennio. Verso il nuovo Manifesto di Napoli dell’avvocatura”

L’Ordine degli Avvocati di Napoli ha tenuto un congresso  internazionale di grande successo su diversi temi di particolare interesse con il titolo: “Diritto e libertà. Il ruolo e le sfide dell’avvocato nella società del terzo millennio. Verso un nuovo Manifesto di Napoli degli avvocati “.

Sono intervenuti avvocati da tutta europa ed i membri della FBE, tra cui Yves Oschinsky (Past President), Sara Chandler (Presidente), Michele Lucherini (Vicepresidente) e Iza Konopacka (President New Technologies Commission).

In quella sede è stato redatto il secondo manifesto di Napoli, poi approvato dall’assemblea FBE di Bologna del maggio 2018.

Un ringraziamento a Michel Benichou, Luis Martì Mingarro, Aldo Bulgarelli e Alessandro Senatore.

Michele Lucherini ha presentato una relazione sullo Statuto europeo degli avvocati e degli avvocati.

FBE & Ordine degli Avvocati di Barcelona – Festività di San Raimon de Penyafort, 23 febbraio 2018

La festività annuale di San Raimon de Penyafort include sempre un seminario mattutino: I Trobades in memoria di Jacques Henry, gestito dall’ordine di Barcellona per la FBE.

Il programma scientifico quest’anno è stato relativo a “SEGRETI COMMERCIALI: PROTEZIONE ED ESECUTIVITÀ”.

Tra i relatori c’erano avvocati provenienti dagli USA, dal Sud America, dall’Asia e da tutta Europa. Il presidente Sara Chandler ha introdotto il tema “Segreti del commercio”.

La direttiva UE in corso di introduzione richiederà una maggiore protezione.

RIUNIONE CONGIUNTA FBE e CCBE – Bruxelles 25 gennaio 2018

Il 25 gennaio 2018 la Presidenza della FBE si è riunita, per la seconda volta, con la nuova Presidenza del CCBE.

Questo incontro è ora un evento regolare nei calendari di entrambe le organizzazioni. Oltre ad un utile scambio di opinioni, la FBE ha espresso sostegno all’iniziativa CCBE sul progetto di codice per la professione di avvocato europeo.

È stato concordato di tenere un congresso congiunto nel settembre 2019 a Lisbona sulla “Self regulation”.

CCBE and FBE Joint Statement on the Rule of Law

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) represents national European bars and law societies in their common interests before European and other international institutions.  CCBE membership includes the bars and law societies of 45 countries from the European Union, the European Economic Area, and wider Europe. 

The Federation of European Bars (FBE) represents local bars and law societies in their common interests. FBE membership includes local bars and law societies of 47 Council of Europe member states.

The CCBE and the FBE focus on rule of law issues and promote the rule of law. This requires an independent judiciary which is free from undue political interference, guaranteed access to justice and fair trial procedures. The right of access to an independent court is one of the primary elements underpinning the legal systems of states. 

The rule of law is one of the common values upon which the European Union is founded. It is enshrined in Article 2 of the Treaty on European Union. Respect for the rule of law ensures trust in each other’s judicial systems and enables judges and practitioners to cooperate and trust each other across borders. This principle of mutual trust has contributed a great deal to the EU integration process. 

The mutual trust is of fundamental importance in the construction of a European Union Area of Freedom, Security and Justice that includes judicial cooperation in criminal matters based on mutual recognition of judicial decisions. The CCBE and the FBE are aware of how threats to the rule of law have real implications on this mutual trust.  

In 2017 the CCBE and the FBE communicated to President Andrzej Duda of Poland that violating or threatening the autonomy and independence of courts is not only an internal problem for Poland. It has consequences for the international legal community, as well as directly impacting the application of European Union law.  

In this respect, the CCBE and the FBE are following recent developments whereby the Irish High Court has asked the Court of Justice of the European Union to rule on whether the changes to Poland’s judiciary undermines its independence and jeopardises cooperation between Members States on the European Arrest Warrant. The question has been referred to the Court of Justice as the fundamental right to a fair trial cannot be guaranteed in Poland due to its system of justice no longer operating under the rule of law.   

The European Arrest Warrant Framework Decision of June 2002 was the first example of a mutual recognition instrument in criminal law matters.  The conclusions of the Tampere European Council in October 1999 recognised mutual recognition based on mutual trust as the cornerstone of judicial cooperation within the European Union.  Today, we are seeing how violations of the rule of law can have a real impact upon mutual trust, and as a consequence the principle of mutual recognition and judicial cooperation.     

Independent justice systems are essential in upholding the rule of law and ensuring confidence and trust in judicial systems. Without this confidence and trust the principle of mutual recognition as the basis for judicial cooperation will no longer function.  The CCBE and the FBE urge that all measures are taken to ensure the existence of an independent judiciary free from undue political interference, to ensure access to justice and fair trial procedures and to ensure respect for the rule of law. 

***

Wspólne oświadczenie CCBE i FBE w sprawie praworządności i zasady wzajemnego uznawania orzeczeń.

 Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE to organizacja, która troszcząc się o wspólne interesy prawników reprezentuje europejskie krajowe samorządy i stowarzyszenia prawnicze przed europejskimi i innymi instytucjami międzynarodowymi. Do CCBE należą samorządy i stowarzyszenia prawnicze z 45 krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i pozostałych krajów w Europie.

Federacja Adwokatur Europejskich FBE to organizacja, która troszcząc się o wspólne interesy prawników reprezentuje lokalne samorządy i stowarzyszenia prawnicze. Do FBE należą lokalne samorządy i stowarzyszenia prawnicze z 47 państw członkowskich Rady Europy.

W swojej działalności CCBE i FBE koncentrują się na kwestiach praworządności i promują jej zachowywanie. Praworządność wymaga istnienia niezależnego wymiaru sprawiedliwości, który byłby wolny od nadmiernej ingerencji polityków, oraz gwarancji dostępu do wymiaru sprawiedliwości i rzetelnego procesu sądowego. Prawo dostępu do niezależnego sądu jest jednym z podstawowych filarów systemów prawnych państw.

Stosownie do art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, praworządność stanowi jedną ze wspólnych wartości, na których opiera się Unia Europejska. Poszanowanie praworządności zapewnia zaufanie do wymiaru sprawiedliwości innych krajów i pozwala sędziom oraz pozostałym praktykom zawodu współpracować ze sobą i obdarzać się wzajemnym zaufaniem, które wykracza poza granice rodzimego kraju. Zasada wzajemnego zaufania w znacznym stopniu przyczyniła się do procesu integracji Unii Europejskiej.

Wzajemne zaufanie ma fundamentalne znaczenie w tworzeniu Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE), która obejmuje współpracę sądową w sprawach karnych zasadzoną na wzajemnym uznawaniu orzeczeń sądowych. CCBE i FBE są świadome konsekwencji, jakie dla wzajemnego zaufania mogą mieć okoliczności, w których praworządność zostaje zagrożona.

W 2017 roku CCBE i FBE zwróciły uwagę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy na fakt, że sytuacja, w której naruszone lub podważone zostają autonomia i niezawisłość sądów nie stanowi wyłącznie wewnętrznego problemu Polski. Ma ona również konsekwencje dla międzynarodowej wspólnoty prawniczej i bezpośrednio wpływa na stosowanie prawa Unii Europejskiej.

Stosownie, CCBE i FBE przyglądają się ostatnim wydarzeniom, kiedy to irlandzki Sąd Najwyższy wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wydanie orzeczenia, czy zmiany w polskim systemie sądowniczym skutkują naruszeniem niezależności sądów i wystawiają na szwank współpracę państw członkowskich w zakresie europejskiego nakazu aresztowania. Wniosek został skierowany do Trybunału Sprawiedliwości ze względu na fakt, że w Polsce nie jest gwarantowane fundamentalne prawo do rzetelnego procesu sądowego, gdyż polski wymiar sprawiedliwości nie funkcjonuje już w oparciu o zasadę praworządności.

Decyzja ramowa Rady z czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania stanowiła pierwszy przykład dokumentu dot. wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych w sprawach karnych. We wnioskach z posiedzenia Rady Europejskiej w Tampere w października 1999 r. określono zasadę wzajemnego uznawania jako podstawę współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości w ramach Unii Europejskiej. Obecnie widzimy w jaki sposób sytuacje naruszenia praworządności mogą mieć realny wpływ na wzajemne zaufanie i, w konsekwencji, na zasadę wzajemnego uznawania orzeczeń i współpracę sądową.

Niezależne systemy sprawiedliwości są niezbędne do utrzymania praworządności i zapewnienia zaufania i pewności w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości. Bez tego zaufania i pewności zasada wzajemnego uznawania, na której opiera się współpraca sądowa, nie będzie już miała zastosowania. CCBE i FBE wzywają do podjęcia wszelkich działań koniecznych do zapewnienia istnienia niezależnego wymiaru sprawiedliwości, wolnego od nadmiernej ingerencji polityków, do zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości i rzetelnego procesu sądowego, a także do zapewnienia poszanowania praworządności.

 

Apertura dell’anno giudiziario – Milano 2018

L’apertura dell’anno giudiziario di Milano si è svolta il 27 gennaio 2018. Alle cerimonie formali hanno partecipato Michele Lucherini (Vice Presidente FBE), Sara Chandler (Presidente FBE) e Iza Konopacka (Presidente della Commissione Nuove Tecnologie FBE).

Il 26 gennaio si è tenuta una conferenza sull’intelligenza artificiale e tra i relatori figuravano Sara Chandler e Iza Kopopacka. E’ stata manifestata preoccupazione per l’intelligenza artificiale e come potrebbe ridurre le opportunità di lavoro per i giovani avvocati; tuttavia è chiaro che esistono degli algoritmi che stanno già assistendo gli avvocati nella definizione di servizi legali più rapidi (ed economici). Si è discusso di come l’intelligenza artificiale potrebbe anche sostituire i giudici e questo è stato visto come molto controverso.

Resoluzione sul mancato riconoscimento delle unioni omosessuali in Bulgaria – Bologna, 19.05.18

L’Assemblea Generale della Federazione degli Ordini Forensi d’Europa (FBE) tenutasi a Bologna il 19 maggio 2018, in rappresentanza di 250 Ordini Forensi in Europa, di cui fanno parte un milione di avvocati membri, ha espresso la propria grave preoccupazione per la situazione in Bulgaria relativamente al mancato riconoscimento delle unioni omosessuali e alla necessità di fornire un elevato livello di protezione da tutte le forme di violenza e discriminazione nei confronti delle donne.

In conformità con la posizione e la responsabilità costantemente assunte dalla FBE per la tutela dei diritti umani, qualsiasi violazione del diritto al rispetto per la vita privata e familiare costituisce una violazione delle norme di cui all’Art. 8 della Convenzione Europea per i Diritti Umani. 

La FBE ricorda che la CEDU ha stabilito l’obbligo positivo per gli stati membri del Consiglio d’Europa di assicurare l’instaurazione di uno specifico quadro giuridico che fornisca riconoscimento e tutela alle unioni omosessuali.

Inoltre occorre prevenire, perseguire ed eliminare qualsiasi forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne, così come previsto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, sottoscritta ad Istanbul nel 2011 (Convenzione di Istanbul).

 

RICHIEDE alle autorità bulgare di stabilire un quadro giuridico che fornisca il riconoscimento e la protezione delle unioni omosessuali.

SOSTIENE la dichiarazione del Consiglio supremo dell’ordine degli avvocati bulgari sulla necessità di ratificare la Convenzione di Istanbul.

RICHIEDE alle autorità bulgare di ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, sottoscritta ad Istanbul nel 2011 (Convenzione di Istanbul).

Resoluzione sull’intervento dei servizi segreti rumeni nelle azioni della giustizia rumena – Bologna, 19.05.18

Il 19 maggio 2018, l’Assemblea Generale della Federazione degli Ordini Forensi d’Europa (FBE), che rappresenta 250 Ordini Forensi di cui fanno parte un milione di avvocati membri, ha espresso la propria grave preoccupazione in merito al diritto di accesso per i cittadini rumeni a un tribunale libero e indipendente, nonché in merito alla situazione di giudici, pubblici ministeri e avvocati rumeni, avendo rilevato la presenza di interferenze con l’indipendenza di giudici, pubblici ministeri e avvocati, nonché con l’amministrazione della giustizia dovuta all’intervento dei Servizi Segreti rumeni nell’operato di giudici e pubblici ministeri mediante la ratifica dei protocolli di cooperazione fra i servizi segreti e il Consiglio Superiore della Magistratura, l’ispettorato giudiziario, l’Alta Corte di cassazione e di giustizia, la Corte d’Appello e l’ufficio del Procuratore generale.

Ci appelliamo agli organi della giustizia affinché cessino i protocolli segreti e perché sia restaurata l’indipendenza del sistema giudiziario, anche mediante l’eliminazione dei protocolli segreti, nonché il rispetto del diritto dei cittadini rumeni a un giusto processo.

Resoluzione della Commissione per i Diritti Umani sui diritti umani in Turchia – Bologna, 19.05.18

L’Assemblea Generale della Federazione degli Ordini Forensi d’Europa (FBE) tenutasi a Bologna il 19 maggio 2018, in rappresentanza di 250 Ordini Forensi in Europa, di cui fanno parte un milione di avvocati membri, ha espresso la propria grave preoccupazione per la situazione di giudici, avvocati e giornalisti in Turchia.

In conformità con la posizione costantemente espressa dalla FBE, chiediamo che si ponga fine ad arresti, detenzioni e procedimenti arbitrari nei confronti di giudici, avvocati e giornalisti.

Chiediamo che si ponga fine all’uso della tortura e a forme di maltrattamento da parte di funzionari pubblici e che si investighi su tali crimini.

Chiediamo la tutela dell’indipendenza delle professioni in ambito legale e giornalistico in Turchia, nonché il rispetto dei diritti umani di giudici, avvocati e giornalisti.

Risoluzione circa « Progetto di legge per la programmazione della Giustizia per 2018-2022 » – Ragusa, 14.04.18

La Federazione degli Ordini Forensi d’Europa, riunita a Ragusa, il 14 aprile 2018 nell’ambito delle Assise degli Ordini del Mediterraneo, ha adottato la seguente risoluzione :

La Federazione degli Ordini Forensi d’Europa condivide le preoccupazioni degli Ordini Forensi francesi e d’oltremare e dei loro organi di rappresentanza, relativi al disegno di legge sulla giustizia in corso di presentazione al Consiglio dei ministri nel prossimo futuro.

Rileva come si tratti di un progetto inserito in un ampio progetto volto alla de-giurisdizionalizzazione motivata unicamente da istanze contabili che portano ad allontanare i cittadini dai giudici naturali e la chiusura di molti uffici giudiziari.

Si oppone agli attacchi alle libertà individuali, ai diritti delle vittime e ai diritti della difesa, che questo disegno di legge comporta.

Constata con rammarico la creazione di una giustizia privata affidata alla tecnologia informatica.

Deplora che l’indipendenza della magistratura sia compromessa dall’abolizione dei tribunali “d’instance”.

Accoglie con favore  la mobilitazione di avvocati e magistrati francesi.

 Sostiene le posizioni attualmente detenute dagli Ordini francesi e dai loro organi rappresentativi.

RISOLUZIONE SULLA ASSISTENZA LEGALE AI BISOGNI IN LIBANO – Ragusa, 14.04.18

La Federazione degli Ordini Forensi Europei, che riunisce più di 200 Ordini forensi d’Europa e più di 800.000 avvocati, durante la riunione dell’Assise del Mediterraneo tenutasi a Ragusa dal 12-14 Aprile 2018,

Preoccupata per la grave crisi causata dall’afflusso di rifugiati siriani in Libano;

Ha constatato che il sistema giudiziario libanese risulta compromesso ogni volta che l’Ordine degli Avvocati di Beirut è chiamato a fronteggiare la impossibile situazione di soddisfare le migliaia di richieste di accesso ai diritti ed alla giustizia da parte di queste popolazioni vulnerabili, nell’ambito dell’assistenza legale per i bisognosi;

Ribadisce i valori fondamentali dei diritti umani e il libero accesso alla giustizia in uno stato di diritto;

Invita le autorità e le istituzioni statali libanesi ad adempiere ai loro obblighi di assistenza legale ai bisognosi;

Manifesta il suo totale sostegno e mobilitazione totale a favore dell’Ordine degli Avvocati di Beirut;

Invita i suoi membri a intervenire con le rispettive autorità politiche al fine di sensibilizzare su tale argomento le loro omologhe autorità libanesi.